NİĞDE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde Mesleki Eğitim Merkezi Programı(Çıraklık Eğitimi) Yaygınlaşıyor...

İlimizde Mesleki Eğitim Merkezi Programı(Çıraklık Eğitimi) Yaygınlaşıyor...

*Mesleki eğitim merkezi programı; Okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, Kalfalık/Ustalık belgesine ve diplomaya götüren program türüdür.

KAYIT ŞARTLARI NELERDİR?

  • En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
  • Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum, gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
  • Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir işyeriyle sözleşme imzalamak. Sözleşme imzalanacak işyerinde Usta Öğreticilik belgesine sahip usta olması gerekir.
  • Yaş sınırı yoktur, kayıtlar yıl boyu devam eder.

EĞİTİM SÜRESİ 4 YILDIR

11.Sınıf Sonunda yapılan Beceri Sınavı Sonucunda KALFALIK BELGESİ

12. Sınıf Sonunda yapılan Beceri Sınavı Sonucunda USTA LIK BELGESİ    ve MESLEK LİSESİ  DİPLOMASI  VERİLİR.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamında Bulunan,

33 alan 181 meslek dalında

Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi ile Meslek Lisesi Diploması verilmektedir.

Mezuniyet sonrası istihdam oranı yaklaşık %90'lar seviyesindedir.

ÖĞRENCİNİN SOSYAL VE MALİ HAKLARI

Mesleki eğitim merkezlerinde Kalfalık Eğitiminde (9.10,11 sınıf) Öğrenciye, asgari ücretin net tutarının %30 undan az olmayacak şekilde ücret ödenir. (2022 Yılı için 1.275 TL.)

Mesleki eğitim Merkezlerinde Ustalık eğitiminde okuyan 12 sınıflar için asgari ücretin net tutarının %50 undan az olmayacak şekilde ücret ödenir. (2022 yılı için 2.125 TL.)

 

TÜM LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARI 27 HAFTADA (6 AY ) USTALIK BELGESİ ALMA HAKKI

*Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Çerçeve Öğretim Programları konusunda;  En az ortaöğretim kurumu mezunlarından Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilir.  

Çerçeve öğretim programında  yer alan alan/dal dersleri  işletmelerde yapılabilir."    Değişiklik  gereğince, Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanmak üzere 24 alan 97 dalda "Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programları" hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulunun 02.09.2021 tarihli ve 34 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunarak uygulamaya konulmuştur.

 *Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanmak üzere ilgi Talim Terbiye Kurul Kararı ile uygulama konulan Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programlarında eğitim öğretim faaliyetleri aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Buna göre;

 

1.            Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir.

2.            Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır.

3.            Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır.

4.            Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır.

5.            Eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

6.            Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir.

7.            Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecektir.

 


Mesleki eğitim merkezlerinden önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp Meslek Lisesi diploması alabilmeleri için 14.08.2020 tarihi itibariyle Telafi Programı başlatılmıştır.

2020-2021 öğretim yılında Niğde Mesleki eğitim merkezinden 12 sınıf ustalık programı okuyan 68 kayıtlı öğrenci ve önceki yıllarda ustalık belgesi almış 120 öğrenci toplamda 188 öğrenci Meslek Lisesi Diploması almıştır.

2021-2022 Öğretim yılında Niğde Mesleki eğitim merkezinde 12. Sınıfta ustalık programı okuyan 91 öğrenci ve önceki yıllarda Ustalık Belgesi olan 105 öğrenci toplamda 196 öğrenci Diploma Telafi Programına devam etmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim ile yapılmaktadır.

2020-2021 öğretim yılında Bor Ahi Evran Mesleki eğitim merkezinden toplamda 74 öğrenci Meslek Lisesi Diploması almıştır.

2021-2022 Öğretim yılında Bor Ahi Evran Mesleki eğitim merkezinde toplamda 47öğrenci Diploma Telafi Programına devam etmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim ile yapılmaktadır

**Meslek Lisesi Diploma Telafi Program fark dersleri; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, ve Seçmeli ders

 

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile ilgili usul ve esaslara İlişkin Yönerge

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile ilgili usul ve esaslara İlişkin Yönergenin uygulamaya girdiği  2018 yılından itibaren İlimiz genelinde ;

Kalfalık belgesi Alanların sayısı ;1309 kişi Kalfalık Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Ustalık belgesi alanların Sayısı ;1340  kişi Ustalık Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE (OSB) MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI AÇILDI

 Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sanayi Bakanlığı arasında Kasım2021 tarihinde imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim  İş Birliği Protokolü kapsamında ; 2021-2022 eğitim- öğretim yılından itibaren İlimiz Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile, Bor İrfan İlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile eşleştirilmiş ve  bu okullarımızın bünyesinde Mesleki Eğitim Merkez Programı (MEMP) program türü açılmıştır. Bu  nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının OSB'lerde yer alan işletmeler ile iş birliğinin güçlendirilmesi, OSB'lerin mesleki eğitime erişim kapasitelerinin artırılması, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi  ve fiziki kapasitesi dikkate alınarak, mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının bünyesinde okul/program türü açılması uygun görülmüştür.

Ayrıca ;

   Bakanlığımız tarafından 2021-2022 öğretim yılından itibaren ; On Birinci Kalkınma  Planı ile ilgi 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi ve fiziki kapasitesi dikkate alınarak, İlimiz genelinde  faaliyet gösteren 19 (on dokuz) mesleki ve teknik orta öğretim okullarımızın bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı açılmıştır.

İŞLETMEYE FAYDALARI NELERDİR?

** Eğitim süresince öğrencinin SGK (İş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası) primleri devlet tarafından karşılanır.

12/2/1986  tarihli ve  3308 sayılı Mesleki eğitim Kanununda yapılan değişiklik ile ;

  **Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı ; 25/08/1999 tarihli ve 4447  sayılı  İşsizlik Sigortası kanununun 53 maddesinin üçüncü  maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.(2022 Yılı için 1.275 TL.)

 

**Mesleki Eğitim Merkezi 12.sınıf öğrencilerine kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin üçte birinden asgari ücretin yarısına yükseltildi. Bu ücretin tamamı ; 25/08/1999 tarihli ve 4447  sayılı  İşsizlik Sigortası kanununun 53 maddesinin üçüncü  maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. (2022 yılı için 2.125 TL.)

 

**Ayrıca 12/2/1986  tarihli ve  3308 sayılı Mesleki eğitim Kanununda yapılan değişiklik ile; ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda Bakanlık tarafından açılan İş Pedagoji Kursu Sınavı'na doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilebilecek.

                                                                                                                                                                                                                                  İçeriği Hazırlayan:     Mustafa DURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   İl Milli Eğitim Şube Müdürü

 

Yukarıkayabaşı Mah. Süleyman Fethi Caddesi No 28 51200 Merkez / NİĞDE - 03882323272

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.